Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy

Operacja pn. „Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy” mająca na celu ukazanie mieszkańcom obszarów wiejskich, poprzez wizyty studyjne,
alternatywnych zajęć, przynoszącym ich dochody finansowe.

Przewidywane wyniki operacji: zdobycie/poszerzenie przez 32 osoby wiedzy praktycznej z zakresu podejmowania przedsięwzięć gospodarczych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju , w wyniku kontaktu z zagranicznymi, konkretnymi, ekonomicznie uzasadnionymi przykładami, nowatorskich aktywności gospodarczych przyjaznych środowisku, które mogą się przyczynić do zrównoważonemu rozwoju obszarów wiejskich lub z przykładami adaptacji tradycyjnych aktywności mieszkańców obszarów wiejskich do uwarunkowań zrównoważonego rozwoju.
Operacja realizowana jest w ramach działania: „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”.