R E G U L A M I N

Małopolskiego Turnieju Wakacje z Piłką Nożną 2013.

I. CEL

 • Upowszechnianie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży  na terenie województwa małopolskiego
 • Przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych piłkarsko chłopców
 • Popularyzacja aktywnej formy wypoczynku wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa małopolskiego
 • Zorganizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży nie wyjeżdzającej w okresie wakacyjnym poza miejsce zamieszkania
 • Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju

II. ORGANIZATORZY

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego  Polskiego Związku Piłki Nożnej
 • Powiatowe Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w miejscu działania
 • Podokręg Piłki Nożnej  Chrzanów
 • Starostwa Powiatowe na terenie województwa małopolskiego
 • Urzędy Miast i Urzędy Gmin na terenie województwa małopolskiego
 • Kluby Sportowe będące członkami Małopolskiego Zrzeszenia LZS.

III. UCZESTNICTWO

 • W zawodach obowiązuje formuła otwarta tj. w rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy zrzeszeni w klubach oraz zawodnicy niezrzeszeni , zamieszkali na terenie jednej gminy Małopolski .
 • W turnieju mogą brać udział drużyny szkolne, gminne, środowiskowe spełniające w.w warunki tj zawodnicy winni być zarejestrowani w klubie  oraz zawodnicy niezrzeszeni.
 • Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 2000 roku  i młodsi,
 • Zespoły biorące udział w zawodach zobowiązane są dostarczyć organizatorom listę imienną
 • (według załączonego wzoru) .
 • Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są posiadać

-1. aktualne LEGITYMACJE SZKOLNE

2. aktualne  badania lekarskie (indywidualne lub listę zbiorczą potwierdzoną przez lekarza )

-3. karty zgłoszenia z przynależnością klubową

-4. zawodnicy niezrzeszeni winni posiadać pisemną  zgodę rodziców lub pełnoletniego opiekuna  na  udział w zawodach.

– W trakcie jednej edycji zawodów jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę

w przypadku odpadnięcia drużyny zawodnik nie ma prawa przejść do innej drużyny

i uczestniczyć w turnieju.

Zawodnicy uczestniczący w zawodach zostali  ubezpieczeni przez organizatorów w PZU SA..

IV. REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH

W rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia PZPN  oraz ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie

1. Zespół składa się z:

 • 12  zawodników
 • 2 osób  dorosłych, w tym trenera z prawem przebywania na ławce rezerwowych

2. Czas gry 2 x 10 minut /w turniejach dopuszczalne jest skrócenie czasu gry

3. Liczba zawodników na boisku –  5 zawodników  w polu plus bramkarz ,

4. W czasie gry obowiązują zmiany ‘hokejowe’ we właściwej strefie zmian

5. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów, w trakcie zawodów maja obowiązek występować z tymi samymi numerami .

6. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkanie w obuwiu piłkarskim (lanki , korkotrampki). Obowiązuje  zakaz gry we wkrętach.

7. Wymiar boiska – 30m x 60 m

8. Wymiary bramek – 2 m x 5m

9. Piłki nożne nr 4  – zgodnie z przepisami PZPN.

10. W trakcie trwania turnieju stosuje się następujące przepisu gry

 • nie obowiązują przepisy spalonego ,
 • odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m ,
 • rzut karny wykonuje się z odległości 9 m ,
 • grę wznawia bramkarz wprowadzając piłkę do gry ręką lub nogą w dowolną strefę boiska,  poza swoje pole karne,
 • wznawianie gry po opuszczeniu piłki  pola gry /aut/  wykonywany jest  nogą,
 • pozostałe przepisy stosuje się zgodnie z przepisami PZPN,

11. W rozgrywkach turniejowych stosuje się następujące kary

a. kary dyscyplinarne; czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut,

b. w przypadku straty bramki przez zespół  grający w osłabieniu  na skutek kary dyscyplinarnej,  kara ulega anulowaniu    /można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika/ ,

c. czerwona kartka /również będąca skutkiem drugiej żółtej kartki / powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym meczu – niezależnie od fazy rozgrywek ,

d. w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwoną kartką ,

12. w przypadku gry nieuprawnionego zawodnika drużyna otrzymuje karę walkowera oraz może być wycofana z dalszych rozgrywek turnieju.

13. Punktacja

a. zwycięstwo – 3 pkt

b. remis – 1 pkt

c. za przegraną – 0 pkt

14. O zajętych miejscach decydują w kolejności;

a. większa ilość zdobytych punktów w całości rozgrywek

 – w  przypadku zdobycia równej ilości punktów przez ;

    dwie drużyny – bezpośrednie spotkanie

    trzy drużyny – mała tabela (  wyniki spotkań bezpośrednich )

b. korzystniejsza różnica bramek w całości zawodów ,

c. większa ilość zdobytych bramek ,

d. mniejsza ilość straconych bramek

e. rzuty karne ,

V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do .turnieju należy przesłać  wg druku zgłoszenia do Małopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie – 31-135 Kraków ul. Batorego 2/19  tel/fax 12 633-05-60 lub tel 12 633-05-60 lub pocztą elektroniczną mzlzs@onet.pl .

do dnia 10.07.2013r., oraz w Powiatowych Zrzeszeniach LZS /zgodnie z z przynależnością administracyjną klubów do poszczególnych powiatów/.

Szczegóły na www.lzs.malopolska.pl 

VI. SYSTEM ROZGRYWEK

1. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn system i termin rozgrywek ustalą Małopolskie Zrzeszenie LZS oraz  Powiatowe Zrzeszenia LZS /w miejscu działania/.

TURNIEJE GMINNE – termin do 15.07.2013

Awans do Turnieju Powiatowego 1 drużyna

TURNIEJE POWIATOWE – termin do  28.07.2013

Awans do Turnieju Subregionalnego 2 drużyny;

TURNIEJE SUBREGIONALNE termin do 11.08.2013.

a. Krakowski Obszar Metropolitarny ; miasto Kraków oraz powiaty ; bocheński ,

krakowski , miechowski , myślenicki , proszowicki , wielicki

a. Subregion tarnowski ; miasto Tarnów oraz powiaty ; brzeski , dąbrowski ,

tarnowski ,

a. Subregion sądecki ; miasto Nowy Sącz oraz powiaty ; gorlicki , limanowski ,

nowosądecki

a. Subregion podhalański ; powiaty ; nowotarski , suski , tatrzański ,

b. Małopolska Zachodnia ; powiaty ; chrzanowski , olkuski , oświęcimski , wadowicki. .

Awans do Finału Małopolskiego – 2 drużyny

FINAŁ MAŁOPOLSKI

Proponowany termin 24.08.2013/sobota/ godz.9.30 Stadion Piłkarski

WLKS KRAKUS SWOSZOWICE

VII. UWAGI KOŃCOWE

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.