S  T A T U T

MAŁOPOLSKIEGO ZRZESZENIA LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE.

 

ROZDZIAŁ 1.

Nazwa , teren działania , siedziba , charakter prawny.

Paragraf 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie zwane dalej MZ LZS
i działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących problematyki sportu oraz funkcjonowania stowarzyszeń jak również w szczególności niniejszego statutu .

Paragraf 2.

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  jest powszechną organizacja działającą w zakresie kultury fizycznej  i turystyki na rzecz mieszkańców wsi i miast , pracowników zakładów pracy i członków ich rodzin oraz młodzieży i pracowników szkół .

Paragraf  3.

Terenem działania Małopolskiego Zrzeszenia LZS jest obszar województwo małopolskiego z siedzibą

w Krakowie.

Paragraf 4.

Małopolskie Zrzeszenie LZS posiada osobowość prawną.

Paragraf   5.

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  może tworzyć oddziały , ustalając ich organizację i zakres działania.

Paragraf  6.

1.  Małopolskie Zrzeszenie LZS jest członkiem ogólnokrajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  oraz działa zgodnie z jego uchwałami i wytycznymi.

2. Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  może być członkiem krajowych organizacji zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej i turystyki , korzystając z uprawnień wynikających ze statutów tych organizacji.

Paragraf  7.

1.  Małopolskie Zrzeszenie LZS używa pieczęci , odznak i znaków organizacyjnych ,  z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2.  Barwami Małopolskiego Zrzeszenia LZS są kolory ; zielony i czerwony.

3.  Flaga Małopolskiego Zrzeszenia jest koloru zielono-czerwonego ,  pośrodku znajduje się godło Zrzeszenia.

4.  Godłem Małopolskiego Zrzeszenia LZS jest koło , na którego zielonym polu znajdują się ułożone

w obwodzie kłosy a pośrodku wschodzące słońce. Na ogólnym tle godła figurują trzy litery ; L Z S.

 

ROZDZIAŁ 2.

Cel i środki działania.

Paragraf 8.

Celem działania Małopolskiego Zrzeszenia LZS jest  ; Wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiska wiejskiego poprzez ;

1. upowszechnianie i rozwijanie  rekreacji ruchowej, sportu i rekreacji  oraz innych form aktywnego wypoczynku , ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży , jak również stwarzanie warunków w tym zakresie.

2. inicjowanie ochrony przyrody , krajobrazu , zabytków kultury i naturalnego środowiska człowieka.

Paragraf  9.

Dla osiągnięcia swego celu w województwie małopolskim – Małopolskie Zrzeszenie LZS podejmuje następujące działania ; programuje rozwój kultury fizycznej i turystyki oraz zapewnia jego realizację w oparciu

1. o pomoc organów samorządowych i państwowych oraz współdziała w tym celu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.

2. organizuje masowe zawody oraz imprezy rekreacyjne , sportowe , turystyczne i krajoznawcze dla swych członków oraz  w środowisku działania ,  jak również bierze udział w imprezach sportowych i turystycznych organizowanych przez organy samorządowe ,   kultury fizycznej i turystyki  oraz inne organizacje sportowe

i turystyczne .

3. rozwija w różnych formach propagandę wychowania fizycznego , sportu i turystyki , między innymi poprzez własne wydawnictwa.

4. prowadzi działalność kulturalno-oświatową i współdziała w zakresie ochrony przyrody , krajobrazu, zabytków kultury.

5. stwarza dzieciom i młodzieży możliwości podnoszenia poziomu sportowego.

6. organizuje kursy , konferencje , seminaria i obozy , na których szkoli kadrę działaczy , organizatorów

i sędziów dla potrzeb wychowania fizycznego , sportu i turystyki .

7. organizuje i prowadzi działalność gospodarczą oraz statutowo-usługową z zachowaniem obowiązujących przepisów ,

8. inicjuje i popiera prace naukowo-badawcze w zakresie kultury fizycznej i turystyki

9. zarządza posiadanymi urządzeniami sportowymi i turystycznymi , rozwija działalność

w zakresie budownictwa , remontów i konserwacji tychże.

10. współdziała w zakresie rozwoju wychowania fizycznego , sportu i turystyki z właściwymi instytucjami

i organizacjami.

11. podejmuje inne przedsięwzięcia , zgodnie z prawem w ramach statutowej  działalności , jakie okażą się celowe dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki.

12. wspomaga działalność UKS oraz programu sport dla wszystkich i wszystkich dzieci ,

13. przeciwdziała  alkoholizmowi poprzez organizację i popularyzację imprez propagujących zdrowy tryb  życia

Paragraf  10.

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe opiera swą działalność na aktywności ogółu członków oraz społecznej pracy swych działaczy.

 

ROZDZIAŁ 3.

Członkowie ich prawa i obowiązki.

Paragraf  11.

Członkowie Małopolskiego Zrzeszenia LZS dzielą się na ;

1. zwyczajnych

2. wspierających

3. honorowych

Paragraf  12.

1. Członkami zwyczajnymi Małopolskiego Zrzeszenia LZS są ;

1. terenowe Zrzeszenia LZS , posiadające osobowość prawną ,  Ludowe Kluby Sportowe i    Turystyczne , Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe , inne stowarzyszenia kultury fizycznej posiadające osobowość prawną.

2. osoby fizyczne

2. Przyjęcie osób prawnych w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie

zgłoszenia przyjętego przez  Radę Małopolską Zrzeszenia LZS lub z jej upoważnienia przez organ terenowy Zrzeszenia LZS.

3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych osób fizycznych następuje na podstawie zgłoszenia zatwierdzonego przez ludowy  klub sportowy lub turystyczny .

4. Z chwilą przyjęcia w poczet członków Małopolskiego Zrzeszenia LZS  następuje nabycie praw w Ogólnokrajowym Zrzeszeniu LZS.

Paragraf  13.

1. Statuty członków zwyczajnych Małopolskiego Zrzeszenia LZS nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem oraz wzorcowymi statutami uchwalonymi przez Radę Główną LZS.

Paragraf  14.

Członkowie zwyczajni maja prawo ;

1. uczestniczyć poprzez delegatów  wybranych na terenowych zjazdach w Małopolskich Zjazdach  Delegatów Zrzeszenia LZS z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

2. brać czynny udział w zawodach oraz imprezach rekreacyjnych , sportowych i turystycznych Małopolskiego Zrzeszenia LZS.

3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Małopolskiego Zrzeszenia LZS  z głosem stanowiącym

i  poddawać krytyce ich działalność.

4. otrzymywać od władz Małopolskiego Zrzeszenia LZS pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań ,

5. korzystać z urządzeń i sprzętu sportowo-turystycznego Zrzeszenia LZS , używać jego barw i godła ,

6. korzystać z innych przywilejów wynikających ze statutu i działalności Małopolskiego Zrzeszenia LZS .

Paragraf  15.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy ;

1. przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał i postanowień władz Małopolskiego Zrzeszenia LZS lub organizacji będącej jego członkiem zwyczajnym ,

2. regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Małopolskiego Zrzeszenia LZS lub organizacji będącej jego członkiem zwyczajnym ,

3. branie czynnego udziału w działalności Małopolskiego Zrzeszenia LZS a w szczególności w zawodach sportowych i innych imprezach w dziedzinie wychowania fizycznego , sportu i turystyki.

4. przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz dbałości o mienie ,

5. podnoszenie poziomu kulturalnego.

Paragraf   16.

1. Członkami nadzwyczajnymi Małopolskiego Zrzeszenia LZS  mogą być instytucje  i organizacje  o zasięgu lokalnym , zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury fizycznej i turystyki ,

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających  następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Radę   Małopolską  Zrzeszenia LZS.

Paragraf   17.

Członkowie nadzwyczajni  mają prawo ;

1. brać udział poprzez swych przedstawicieli z głosem doradczym w wojewódzkich zjazdach  delegatów ,

2. wysuwać postulaty i wnioski wobec organów Małopolskiego Zrzeszenia LZS , oceniać i poddawać krytyce ich działalność ,

3. korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu i działalności Małopolskiego Zrzeszenia LZS

Paragraf  18.

Do obowiązków członków wspierających należy ;

1. pomoc Małopolskiemu Zrzeszeniu LZS w realizacji jego statutowych celów.

2. regularne opłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy finansowej Małopolskiemu Zrzeszeniu LZS ,

3. przestrzeganie przepisów statutu Małopolskiego Zrzeszenia LZS.

Paragraf 19.

1. Członkami honorowymi Małopolskiego Zrzeszenia LZS mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone w rozwoju kultury fizycznej i turystyki.

2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Małopolski Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS na wniosek Rady  Małopolskiej Zrzeszenia LZS.

Paragraf 20.

1. Członkowie honorowi Małopolskiego Zrzeszenia LZS mają  prawo do ;

a. udziału z głosem doradczym w zjazdach delegatów Małopolskiego Zrzeszenia LZS ,

b. udziału w imprezach organizowanych przez Zrzeszenie LZS ,

c. korzystania z uprawnień  określonych przez Radę Małopolską Zrzeszenia LZS

Paragraf  21.

Członkostwo wygasa wskutek ;

1. wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie ,

2. skreślenie z listy członków Małopolskiego  Zrzeszenia LZS , w razie nie uczestniczenia

w realizacji jego statutowych zadań lub nie opłacanie  składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.

3. wykluczenie członka z Małopolskiego Zrzeszenia LZS lub organizacji należącej do Małopolskiego Zrzeszenia LZS , w razie istotnego naruszenia postanowienia statutu Małopolskiego Zrzeszenia LZS.

4.rozwiązanie organizacji członka Małopolskiego Zrzeszenia LZS .

5.rozwiązanie  Małopolskiego Zrzeszenia LZS .

 

ROZDZIAŁ 4.

Organy Małopolskiego Zrzeszenia LZS.

Paragraf    22.

1.Organami Małopolskiego Zrzeszenia LZS są ;

1.Małopolski Zjazd Delegatów

2.Rada Małopolska

3.Małopolska Komisja Rewizyjna

2.Kadencja władz trwa 4 lata.

3.Członkowie organów pełnią swe funkcje honorowo z wyjątkiem urzędujących członków Rady Małopolskiej ,

4.Jeżeli szczególne przepisy nie stanowią inaczej , uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą  większością głosów , przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego.

Paragraf 23.

Organy Małopolskiego Zrzeszenia LZS pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się zgodnie z regulaminem uchwalonym każdorazowe przez Małopolski Zjazd Delegatów .

Paragraf 24.

1.Małopolski Zjazd Delegatów jest najwyższym organem Małopolskiego Zrzeszenia LZS.

2.Małopolskie Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.Zwyczajne Małopolskie Zjazdy Delegatów zwoływane są co 4 lata przez Radę Małopolską ,

przy czym termin , miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości delegatom nie później niż 14 dni przed datą zjazdu.

4.Nadzwyczajny Małopolski Zjazd Delegatów zwoływany jest na skutek ;

a. uchwały poprzedniego Małopolskiego Zjazdu Delegatów ,

b. uchwały Rady Małopolskiej lub wniosku Małopolskiej Komisji Rewizyjnej ,

c. wniosku uchwalonego przez co najmniej 50 procent członków zwyczajnych – osób prawnych lub fizycznych ,

d. Nadzwyczajny Małopolski Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Radę Małopolską w terminie 3-ch miesięcy od daty uchwały lub wniosku złożonego na piśmie oraz obraduje nad sprawami , dla których został zwołany ,

5. Małopolski  Zjazd Delegatów /zwyczajny , nadzwyczajny / jest uprawniony do podejmowania uchwał jeżeli

w pierwszym terminie zwołania uczestniczy 50 % + 1 delegatów a w drugim terminie zwołania uczestniczy 1/3 delegatów + 1 delegat .

Paragraf  25.

1.W małopolskich zjazdach delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych Małopolskiego Zrzeszenia LZS.

2.Szczególowe zasady dotyczące kampanii sprawozdawczo-wyborczej , a w szczególności zasady wyboru delegatów oraz klucz wyborczy ustala Rada Małopolska .

Paragraf  26.

W Małopolskim Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym ;

1.członkowie władz Małopolskiego Zrzeszenia LZS , którzy nie zostali wybrani delegatami ,

2.osoby posiadające godność członka honorowego ,

3.przedstawiciele członków wspierających ,

4.osoby  zaproszone przez Radę  Małopolską .

Paragraf  27.

Małopolski Zjazd Delegatów wybiera każdorazowo przewodniczącego , zastępców przewodniczącego

i sekretarza Zjazdu oraz uchwala regulamin obrad.

Paragraf  28.

1.Do kompetencji Małopolskiego Zjazdu Delegatów należy w szczególności ;

a. uchwalenie kierunków i programów działalności Zrzeszenia LZS ,

b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Rady  Małopolskiej  i Małopolskiej Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Zrzeszenia LZS ,

c. udzielanie absolutorium ustępującej   Radzie   Małopolskiej ,

d. wybór Rady  Małopolskiej  i Małopolskiej Komisji Rewizyjnej .

e. uchwalenie statutu Małopolskiego Zrzeszenia LZS i dokonywanie jego zmian ,

f. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Radę Małopolską , Małopolską Komisję Rewizyjną lub delegatów.

2.O jawnym lub tajnym sposobie wyboru Rady   Małopolskiej Zrzeszenia LZS i Małopolskiej Komisji Rewizyjnej decyduje uchwała Małopolskiego Zjazdu Delegatów.

Paragraf 29.

1.Rada Małopolska    składa się z 25-45 członków.

2.Liczbę członków Rady  Małopolskiej Zrzeszenia LZS  ustala Małopolski Zjazd Delegatów.

Paragraf  30.

1.Rada Małopolska  jest najwyższym organem między zjazdami i kieruje bieżącą działalnością Małopolskiego Zrzeszenia LZS.

2.Do kompetencji Rady Małopolskiej   należy ;

a. reprezentowanie Małopolskiego Zrzeszenia LZS na zewnątrz ,

b. wykonywanie uchwał Małopolskiego Zjazdu Delegatów ,

c. planowanie i kierowanie całokształtem działalności Małopolskiego Zrzeszenia LZS ,

d. uchwalanie budżetu Małopolskiego Zrzeszenia LZS oraz jego realizowanie ,

e. zarządzanie majątkiem i funduszami Małopolskiego Zrzeszenia LZS ,

f. sprawowanie nadzoru nad działalnością organizacji członkowskich , ich ocena , udzielanie pomocy oraz koordynowanie ich działalności ,

g. określenie kierunków budownictwa urządzeń sportowych i turystycznych dla potrzeb Małopolskiego Zrzeszenia LZS z dotacji państwowych  , w ramach czynów społecznych ,

h. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Małopolskiego Zjazdu Delegatów

i wyłącznej kompetencji Małopolskiej Komisji Rewizyjnej .

3.Rada  Małopolska  zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

4.UchwałyRady  są prawomocne jeżeli w posiedzeniu uczestniczy w pierwszym terminie

50 %  + 1 członków , a w drugim terminie zwołania uczestniczy 1/3 + 1 członków Rady.

Paragraf  31.

W razie naruszenia przez organizacje będące członkami zwyczajnymi Małopolskiego

Zrzeszenia LZS postanowień niniejszego statutu lub uchwał władz Małopolskiego Zrzeszenia LZS, Radzie  Małopolskiej   przysługuje stosownie do okoliczności prawo ;

1.zwracania uwagi na dostrzeżone uchybienia , żądanie ich usunięcia w określonym terminie ,

2.odmówienie pomocy organizacyjnej lub innego poparcia ,

3.żądanie cofnięcia niedopuszczalnych uchwał lub decyzji albo ich uchylenie ,

4.zawieszenia winnego członka władz w pełnieniu funkcji społecznych w Małopolskim Zrzeszeniu LZS ,

5.wystąpienie do właściwego organu sądu rejestrowego lub właściwego organu administracji państwowej

o zawieszenie działalności władz członka zwyczajnego oraz wyznaczenie na jego miejsce kuratora .

Paragraf   32.

Rada  Małopolska działa kolegialnie.

Paragraf  33.

1.Rada  Małopolska Zrzeszenia LZS wybiera ze swego grona Prezydium w liczbie 9-13 osób , w tym  przewodniczącego , 1-3 zastępców przewodniczącego , sekretarza , skarbnika o ile Zjazd nie postanowi inaczej.

2.Prezydium wykonuje w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Małopolskiej jej uprawnienia,

3.Posiedzenia Prezydium Rady Małopolskiej LZS odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

4.Uchwały Prezydium RW  LZS są prawomocne  jeżeli w posiedzeniu uczestniczy w pierwszym terminie 50 % + 1 członków    Prezydium  , a w drugim terminie 1/3 członków Prezydium .

Paragraf  34.

1.Rada Małopolska   może powołać komisje lub zespoły doradczo-opiniodawcze , które mogą mieć charakter stały lub doraźny.

2.Komisje i zespoły doradcze realizują zadania powierzone im przez Radę  Małopolską.

3.Skład komisji i zespołów doradczych ustala Rada  Małopolska.

Paragraf  35.

Szczegółowy zakres działania , organizację oraz tryb pracy Rady Małopolskiej  , jej  Prezydium , komisji

i zespołów doradczych określają regulaminy uchwalone przez Radę Małopolską.

Paragraf   36.

1.Całokształt działalności Zrzeszenia LZS , a w szczególności jego działalność finansowo – gospodarcza jest kontrolowana przez Małopolską Komisję Rewizyjną  co najmniej raz w roku

2.Małopolska  Komisja Rewizyjna składa się z 5 – 7 członków , w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, oraz sekretarza .

3.W skład Małopolskiej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Małopolskiego

Zrzeszenia LZS pełniący etatowo funkcje w Zrzeszeniu  LZS oraz innych organów zarządzających .

4.Członkowie Małopolskiej Komisji Rewizyjnej  mają prawo brać udział w posiedzeniach pozostałych władz Zrzeszenia LZS oraz organizacji będących członkami zwyczajnymi Zrzeszenia LZS.

Paragraf  37.

1.Małopolska Komisja Rewizyjna ; przeprowadza okresowe kontrole działalności Małopolskiego Zrzeszenia LZS, może żądać od Rady Małopolskiej   oraz władz organizacji  będących  członkami zwyczajnymi Małopolskiego Zrzeszenia LZS   wyjaśnień dotyczących ich działalności , w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa terminy i sposoby ich  usunięcia , koordynuje działalność komisji rewizyjnych organizacji będących członkami zwyczajnymi Małopolskiego Zrzeszenia LZS , składa Małopolskiemu Zjazdowi Delegatów LZS sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo zgłoszenia wniosku

o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Małopolskiej.

2.Szczegółowy zakres działania , organizację oraz tryb pracy Małopolskiej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez tę Komisję.

 

ROZDZIAŁ 5.

Organizacja i terenowe władze Małopolskiego Zrzeszenia LZS.

Paragraf  38

1.Terenowymi organizacjami Małopolskiego Zrzeszenia LZS realizującymi jego statutowe

zadania są ;

a ) powiatowe Zrzeszenia LZS ,

b ) gminne i miejsko-gminne Zrzeszenia LZS ,

c ) ludowe kluby sportowe i turystyczne , uczniowskie ludowe kluby sportowe ,

d ) ludowe zespoły sportowe i turystyczne .

2.Terenowe organizacje Małopolskiego Zrzeszenia LZS wymienione w pkt 1 mogą uzyskiwać osobowość prawną .

3.Strukturę oraz zakres działania terenowych organizacji wymienionych w pkt 1 określają ich statuty

i regulaminy , które nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

Paragraf  39

Funkcje terenowych władz Małopolskiego Zrzeszenia LZS wymienione w paragrafie 38

pkt 1 a i b sprawują ;

a ) powiatowe , miejsko-gminne i gminne zjazdy delegatów LZS ,

b ) rady powiatowe , miejsko-gminne i gminne LZS ,

c ) powiatowe , miejsko-gminne i gminne komisje rewizyjne .

2.Funkcje terenowych władz Małopolskiego Zrzeszenia LZS wymienione w paragrafie 30 pkt 1 c i  d sprawują ;

a ) ogólne zebranie LZS , LKS , LKT , ULKS

b ) zarządy LZS , LKS , LKT , ULKS .

c ) komisje rewizyjne LZS , LKS , LKT , ULKS .

 

ROZDZIAŁ 6.

Nagrody , kary i rozstrzyganie sporów.

Paragraf  40.

1.Za aktywny udział w realizacji zadań Małopolskiego Zrzeszenia LZS przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.Zasady oraz tryb przyznawanych wyróżnień i nagród określa Rada  Małopolska .

Paragraf 41.

1.W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władz Małopolskiego Zrzeszenia LZS, Radzie Małopolskiej przysługuje prawo wymierzania kar.

Paragraf  42.

1.W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władz Małopolskiego Zrzeszenia LZS, Radzie   Małopolskiej  Zrzeszenia LZS  przysługuje prawo wymierzania kar .

2.Szczegółowe zasady oraz tryb rozstrzygania sporów określa Rada Małopolska .

 

ROZDZIAŁ 7.

Majątek i fundusze.

Paragraf  43.

1.Majątek Małopolskiego Zrzeszenia LZS stanowią nieruchomości , ruchomości oraz fundusze .

2.Na fundusze Małopolskiego Zrzeszenia LZS składają się ;

a ) dotacje państwowe ,

b ) wpływy ze składek członkowskich ,

c ) darowizny ,

d ) inne wpływy z działalności   Małopolskiego Zrzeszenia LZS

Paragraf  44.

1.Do nabywania , zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągnięcia innych zobowiązań uprawniona jest Rada Małopolska.

2.Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli Rady Małopolskiej, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza lub skarbnika.

 

ROZDZIAŁ 8.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE MAŁOPOLSKIEGO ZRZESZENIA LZS

Paragraf  45.

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością głosów co najmniej 2/3 głosów delegatów Małopolskiego Zjazdu Delegatów w obecności co najmniej 50 %  delegatów.

Paragraf  46.

1.Rozwiazanie Małopolskiego Zrzeszenia LZS następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością, co najmniej 2/3 głosów delegatów Małopolskiego Zjazdu Delegatów , w obecności co najmniej 50 % delegatów.

2.Uchwała powinna określić sposób  likwidacji Zrzeszenia LZS oraz cel , na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.

3.W razie braku uchwały o przeznaczeniu majątku postanowienie w tym zakresie należy do właściwego organu rejestrowego

Paragraf  47.

1.Likwidatorem Małopolskiego Zrzeszenia LZS są członkowie ostatniej   Rady  Małopolskiej Zrzeszenia  LZS lub osoby wybrane przez Delegatów Małopolskiego Zjazdu. .

2.Osoby wybrane przez Małopolski Zjazd Delegatów wstępują w prawa i obowiązki

Rady  Małopolskiej  Zrzeszenia  LZS.

3.Likwidatorzy nie mogą zawierać nowych transakcji , chyba że jest to konieczne dla likwidacji.

4.Likwidatorzy w pierwszej czynności zgłaszają wniosek do właściwego organu rejestrowego o wszczęcie postępowania likwidacyjnego.

 

ROZDZIAŁ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Paragraf 48.

1.Uchwały Małopolskiego Zjazdu Delegatów i organów Małopolskiego Zrzeszenia LZS

mają  moc wiążącą do poszczególnych terenowych Zrzeszeń i ich członków .

2.Uchwała naruszające postanowienia niniejszego statutu bądź ogólnie obowiązujących przepisów prawa są nieważne z mocy prawa i podlegają uchyleniu w każdym czasie .

Paragraf 49.

W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwała organów Zrzeszenia LZS , przysługuje stosownie do okoliczności prawo ;

1.Zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie.

2.Żądanie cofnięcia niedopuszczalnych uchwała albo ich uchylenia .

Paragraf  50.

1.Wszystkie organy Małopolskiego Zrzeszenia LZS są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdań ze swej działalności .

2.Ogniwa organizacyjne i członkowskie Małopolskiego Zrzeszenia LZS działające zgodnie ze

statutem , uchwałami i wytycznymi swych organów , które maja moc wiążącą dla organów

niższego stopnia .

Paragraf  51.

1.Organom Małopolskiego Zrzeszenia LZS przysługuje prawo kooptacji w przypadku zmniejszenia stanu liczebnego , nie większej niż 20 % składu pierwotnego

Paragraf   52.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.