Władysław Kosiniak-Kamysz ponownie wybrany przewodniczącym Krajowego Zrzeszenia LZS – Jacek Kucybała skarbnikiem, Ma­rek Ci­sek w komisji rewizyjnej

21 maja w sie­dzi­bie PKOl w War­sza­wie od­był się XVIII Kra­jowy Zjazd De­le­gatów Zrze­sze­nia LZS. Prze­wod­ni­czą­cym Ra­dy Głó­wnej Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS po­no­wnie zo­stał wy­brany Wła­dys­ław Ko­si­niak­-Kamysz.

Miło nam poinformować o sukcesie naszych małopolskich działaczy biorących udział w Zjeździe. Wiceprezes Małopolskiego Zrzeszenia Jacek Kucybała wszedł w skład Prezydium, w którym na pierwszym posiedzeniu powierzono mu obowiązki skarbnika. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej, której przewodzić będzie Zygmunt Mularz w woj. podkarpackim został wybrany Marek Cisek.

W trakcie Zjazdu kilku działaczy uhonorowano odznaczeniami medalami. W gronie wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Małopolski. Józef Regulski (sekretarz Małopolskiego Zrzeszenia) otrzymał Odznakę Honorową Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Primus in Agendo” (Pierwszy w działaniu), a medale 70-lecia LZS m.in. Jacek Kucybała i Kazimierz Chrabczyński. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy, a wybranym do Władz na kadencję 2016-20 owocnej działalności na rzecz rozwoju sportu w naszym Zrzeszeniu.

Więcej o Krajowym Zjeździe na stronie http://www.lzs.pl/aktualnosci