Sprawozdanie Centralne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w sierpniu oraz październiku 2019 roku, w pensjonacie Willa Tatra w Zakopanem zorganizowało pięć szkoleń dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. „Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym”, w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019. W szkoleniach udział wzięło 126 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu całej Polski. Ponadto w ramach projektu wydana została również publikacja pod tym samym tytułem, opisująca dobre przykłady działalności organizacji pozarządowych w kraju i zagranicą.

Pierwszego dnia uczestnicy, zgodnie z harmonogramem szkolenia, mogli zapoznać się
z ogólna charakterystyka PROW 2014 -2020 ze szczególnym uwzględnieniem działań nakierowanych dla organizacji pozarządowych, m.in. Krajowa Sieć obszarów Wiejskich oraz dobrymi praktykami działań organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich. Drugi dzień szkolenia to wyjazd studyjny, uczestnicy szkolenie odwiedzili: Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa, Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne oraz – LGD Gorce-Pieniny. Przykłady te prezentowały w praktyce działalność NGO na obszarach wiejskich ziemi Małopolskiej. Trzeciego dnia członkowie NGO uczestniczący w szkoleniu zapoznali się z działaniami organizacji pozarządowych ukierunkowane na współpracę z sektorem publicznym i prywatny oraz możliwościami uzyskania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności wśród członków organizacji pozarządowych w aspekcie pozyskiwania środków finansowych oraz podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich w kontekście wykorzystania powyższych środków na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto projekt ma na celu ukierunkowanie świadomości członków organizacji pozarządowych na rzecz tworzenia partnerstw, czy to z sektorem publicznym czy prywatnym, celem zwiększenia zarówno skali jak i możliwości swojej działalności. Docelowo, w wyniku tychże działań projekt ukaże możliwości rozwoju lokalnego
z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru, celem stworzenia lepszych warunków bytowych dla mieszkańców obszarów wiejskich, zarówno zawodowych jak i życiowych. W wyniku realizacji projektu, do efektów, zaliczyć będzie można wzrost świadomości mieszkańców obszarów wiejskich na temat możliwości realizacji działań wspólnych sektora publicznego, prywatnego i społecznego.

Partnerami projektu są: Piotr Rachwał Konferencje Naukowe Sprzedaż nasion, Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej oraz Karolina Job.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy
sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym