Program KLUB 2022

Od 7 kwietnia br. można składać wnioski o dofinansowanie klubów sportowych w ramach „Rządowego Programu Klub”. Operatorem krajowym Programu jest w tej edycji Krajowe Zrzeszenie LZS. W woj. małopolskim operatorem jest Małopolskie Zrzeszenie LZS w Krakowie z siedzibą przy ul. Batorego 2. Wnioski można składać za pośrednictwem elektronicznej platformy obiegu dokumentów AMODIT, szczegóły na stronie: www.rzadowyprogramklub.pl.

O dofinansowanie mogą ubiegać się kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzież. Kluby muszą prowadzić zarejestrowanej działalności przez minimum 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie — wymagany wypis z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu oraz wysokość dotacji, które otrzymują ze środków publicznych na zadania statutowe w roku poprzednim (2021) nie może być wyższa niż 200 tys. złotych.

Środki można wykorzystać na:

• wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

• zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacja obozów sportowych (obóz min. 5-cio dniowy).

Wysokość dofinansowania wynosi:

• kluby jednosekcyjne – 10 tys. złotych, z tego na wynagrodzenie szkoleniowca/ów – 6 tys. złotych,

• kluby wielosekcyjne – 15 tys. złotych, z tego na wynagrodzenia szkoleniowców – 9 tys. złotych.

Od klubów aplikujących do Programu Klub wymagany jest udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł — nie mniej niż 5 % całości kosztów zadania.

Wkrótce więcej informacji.